پالایش تجددگرایی درافغانستان
42 بازدید
محل نشر: درمجله ارمغان تکاپو/مجله گشایش
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
باتشکیل دولت رسمی درافغانستان و آمدن نیروها و افکار جدید درافغانستان مقاله مذکور تحریرگردید.